Fornlämningar

Fornlämningar är kvarlevor efter människors verksamhet under århundradena som är varaktigt övergivna. Fornlämningar kan utgöras av enskilda fornminnen, exempelvis ett gravröse, eller av flera fornminnen samlade inom ett mindre område, som exempelvis gravar på ett gravfält.

En lista över fornlämningarna i Ljungby kommun kan hittas här.

Bildkälla